استفاده از مطالب قرارگرفته بر روی این سایت در جای دیگر مجاز نمی‌باشد.
کلیه محتویات نرم افزاری و ابداعات و طرحهای سایت، متعلق به تیم ( www.Zynq.ir ) بوده و کلیه حقوق آنها متعلق به این سایت می‌باشد.
استفاده از سایت برای مقاصد تجاری یا تبلیغات، بازاریابی و مانند آن ممنوع است. برای تبلیغ روی این سایت میتوانید با تماس با قسمت پشتیبانی از شرایط تبلیغ روی سایت مطلع شوید.